<?php $Result = sys_ReturnEcmsLoopBq(\"select classid,classname from {$dbtbpre}enewsclass where classid in($public_r
		<!-- 栏目1 -->


<?php
$Result = sys_ReturnEcmsLoopBq("select classid,classname from {$dbtbpre}enewsclass where classid in($public_r[add_home_classid2]) order by myorder,myorder desc",0,24,0);
while($IndexClass=$empire->fetch($Result)){
 $ClassLink = sys_ReturnBqClassname($IndexClass,9);
?>
		<div class="lm b_top main louti">
			<div class="lm_l fl">
				<!-- 栏目标题 -->
				<div class="lm_head bj_mt10">
					<a href="<?=$ClassLink?>" rel="external nofollow" target="_blank" title="<?=$IndexClass[classname]?>" class="head f20 fl"><h4 class="nobold"><?=$IndexClass[classname]?></h4></a>
                    <div class="hd fr chao">

				[e:loop={"select * from phome_enewsclass where bclassid=$IndexClass[classid] order by classid asc limit 25",0,24,0}]
				<a href="<?=$bqsr[classurl]?>" rel="external nofollow" target="_blank" class="lm_bt c9"><?=$bqr[classname]?></a>
				[/e:loop]
					
					</div>
				</div>
				<!-- 栏目标题 -->
				<div class="lm_nr bj_mt10">
					<div class="lm_nr_l fl">
						<div class="lm_l_t_r">
    <?php
$bqno=0;
 $ResultG = sys_ReturnEcmsLoopBq($IndexClass[classid],1,0,1);
 while($ClassGoods=$empire->fetch($ResultG)){
$bqno++;
?>
						<div class="lb_5">
<a class="lb_l fl" href="<?=sys_ReturnBqTitleLink($ClassGoods)?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" title="<?=$ClassGoods[title]?>" target="_blank">
									<img src="<?=$ClassGoods[titlepic]?>" alt="<?=$ClassGoods[title]?>">
								</a>
								<div class="lb_r fr">
									<a href="<?=sys_ReturnBqTitleLink($ClassGoods)?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" title="<?=$ClassGoods[title]?>" target="_blank" class="lb_bt chao f16"><?=$ClassGoods[title]?></a>
									<p class="chao2 c9 f12"><?=$ClassGoods[smalltext]?></p>
									<div class="lb_b c9 f12"><time><?=date('m-d',$ClassGoods[newstime])?></time></div>
								</div>
								<div class="clear"></div>
							</div>
  <?php
   }
   //显示1条
  ?> 
							<div class="bj_mt10">
<?php
$bqno=0;
 $ResultG = sys_ReturnEcmsLoopBq($IndexClass[classid],'1,11',0,0);
 while($ClassGoods=$empire->fetch($ResultG)){
$bqno++;
?>
							<a href="<?=sys_ReturnBqTitleLink($ClassGoods)?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" title="<?=$ClassGoods[title]?>" target="_blank" class="chao lb_2"><time><?=date('m-d',$ClassGoods[newstime])?></time><?=$ClassGoods[title]?></a>
  <?php
   }
   //显示10条
  ?> 
							</div>
						</div>
					</div>
					<div class="lm_nr_r fr">
						<div class="head_2 yj_10 bg2">
							<h4 class="nobold f18">热门推荐</h4>
						</div>
						<div class="bj_mt10">
<?php
$bqno=0;
 $ResultG = sys_ReturnEcmsLoopBq($IndexClass[classid],12,0,0);
 while($ClassGoods=$empire->fetch($ResultG)){
$bqno++;
?>
							<a href="<?=sys_ReturnBqTitleLink($ClassGoods)?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" title="<?=$ClassGoods[title]?>" target="_blank" class="chao lb_2"><time><?=date('m-d',$ClassGoods[newstime])?></time><?=$ClassGoods[title]?></a>
  <?php
   }
   //显示12条
  ?> 
						</div>
					</div>
					<div class="clear"></div>
				</div>
			</div>
			<div class="lm_r fr">
			<!-- 热门排行 -->
			<div class="r_hot yj_10 bg2">
					<div class="head_1 f18 nobold">
						<h4 class="nobold"><em class="iconfont ca"></em>热门排行</h4>
					</div>
					<div class="hot_nr bj_mt15 sideMen">
    <?php
$bqno=0;
 $ResultG = sys_ReturnEcmsLoopBq($IndexClass[classid],10,0,0);
 while($ClassGoods=$empire->fetch($ResultG)){
$bqno++;
?>
					<a href="<?=sys_ReturnBqTitleLink($ClassGoods)?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" title="<?=$ClassGoods[title]?>" target="_blank" class="lb_6">
							<span class="chao lb_a f14"><?=$ClassGoods[title]?></span>
							<p class="chao2 c9 f12"><?=$ClassGoods[smalltext]?></p>
						</a>
  <?php
   }
   //显示10条
  ?> 

					</div>
				</div>
			<!-- 热门排行 -->
			</div>
		</div>
<?
}
?>
		<!-- 栏目1 -->

效果展示:

http://jiaoan.cncobo.com/xiaoxuejiaoan/

温馨提示:本文最后更新于 2022-02-26 10:47 ,某些文章具有时效性,若有错误或已失效,请在下方留言或联系QQ115904045
声明:
1.本站大部分内容均收集于网络!若内容若侵犯到您的权益,请发送邮件至:115904045@qq.com,我们将第一时间处理!
2.资源所需价格并非资源售卖价格,是收集、整理、编辑详情以及本站运营的适当补贴,并且本站不提供任何免费技术支持
3.所有资源仅限于参考和学习,版权归原作者所有,更多请阅读网站声明

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
帝国CMS教程

如何修改帝国cms7.5后台信息管理显示的一级二级三级推荐头条置顶文字

2022-2-26 10:47:19

帝国CMS教程

帝国cms修改当前位置面包屑导航条中的“首页”字样的文字

2022-2-26 10:47:21

0 条回复 A文章作者 M管理员
  暂无讨论,说说你的看法吧
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索

夕阳无别事,等风也等你

联系我们