[e:loop={"select classid,classname,islast from {$dbtbpre}enewsclass where bclassid='0' and showclass=0 order by myorder,classid ASC limit 5",0,24,0}]
<?php  
$classurl=sys_ReturnBqClassname($bqr,9);//取得栏目地址  
?>
<li><a href="<?=$classurl?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" class="<?=$class?>"><h1><?=$bqr[classname]?></h1></a>
<?php
if(!$bqr[islast]) //判断是否终极栏目
{
?>
  <ul>
  <?php
  //取得栏目下的子栏目    
  $newsclass=$empire->query("select classid,classname from ".$dbtbpre."enewsclass where bclassid=".$bqr[classid]." order by myorder,classid asc limit 4"); $i=0;
  while($classr=$empire->fetch($newsclass))
  {
    $classrurl=sys_ReturnBqClassname($classr,9); //取得子栏目地址
    $i++;
    ?>
    <a href="<?=$classrurl?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" ><?=$classr[classname]?></a>
  <?php
  }
  ?>
  </ul>
	<div>
	<h2>最新数据</h2>
    <?php
    $ecms_bq_sql2=sys_ReturnEcmsLoopBq($bqr[classid],5,0,0,'','');
    $bqno2=0;
    while($bqr2=$empire->fetch($ecms_bq_sql2))
    {
        $bqsr2=sys_ReturnEcmsLoopStext($bqr2);
        $bqno2++;
        ?>
        <li><a href="<?=$bqr2[titleurl]?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" ><?=$bqr2[title]?></a></li>
        <?php
    }
    ?>
	</div>
	<div>
	<h2>最热数据</h2>
    <?php
    $ecms_bq_sql3=sys_ReturnEcmsLoopBq($bqr[classid],5,0,0,'','onclick desc');
    $bqno3=0;
    while($bqr3=$empire->fetch($ecms_bq_sql3))
    {
        $bqsr3=sys_ReturnEcmsLoopStext($bqr3);
        $bqno3++;
        ?>
        <li><a href="<?=$bqr3[titleurl]?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" ><?=$bqr3[title]?></a></li>
        <?php
    }
    ?> 
	</div>
	<div>
	<h2>最新数据2</h2>
    <?php
    $ecms_bq_sql4=sys_ReturnEcmsLoopBq($bqr[classid],'5,5',0,0,'','');
    $bqno4=0;
    while($bqr4=$empire->fetch($ecms_bq_sql4))
    {
        $bqsr4=sys_ReturnEcmsLoopStext($bqr4);
        $bqno4++;
        ?>
        <li><a href="<?=$bqr4[titleurl]?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" ><?=$bqr4[title]?></a></li>
        <?php
    }
    ?> 
	</div>
	<div>
	<h2>最新数据3</h2>
    <?php
    $ecms_bq_sql5=sys_ReturnEcmsLoopBq($bqr[classid],'10,5',0,0,'','');
    $bqno5=0;
    while($bqr5=$empire->fetch($ecms_bq_sql5))
    {
        $bqsr5=sys_ReturnEcmsLoopStext($bqr5);
        $bqno5++;
        ?>
        <li><a href="<?=$bqr5[titleurl]?>" rel="external nofollow" ><?=$bqr5[title]?></a></li>
        <?php
    }
    ?> 
	</div>
<?php
}
?>
</li>
[/e:loop]

 


[e:loop={"select classid,classname,islast from {$dbtbpre}enewsclass where classid in(1,2,3,4,5,6,7,8,9,100) and showclass=0 order by myorder,classid ASC",0,24,0}]

<div class="con_lm bj_mt30 louceng">

<div class="head_2 main">

<div class="fl lm_head_l">

<h3>

<i></i>

<?php  

$classurl=sys_ReturnBqClassname($bqr,9);//取得栏目地址  

?>

<a href="<?=$classurl?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" target="_blank" title="<?=$bqr[classname]?>" class="f24 ca"><?=$bqr[classname]?></a>

</h3>

</div>

<?php

if(!$bqr[islast]) //判断是否终极栏目

{

?>

<div class="fr lm_head_r">

  <?php

  //取得栏目下的子栏目    

  $newsclass=$empire->query("select classid,classname from ".$dbtbpre."enewsclass where bclassid=".$bqr[classid]." order by myorder,classid asc limit 4"); $i=0;

  while($classr=$empire->fetch($newsclass))

  {

    $classrurl=sys_ReturnBqClassname($classr,9); //取得子栏目地址

    $i++;

    ?>

    <a href="<?=$classrurl?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" target="_blank" class="head_ra chao fl"><?=$classr[classname]?></a>

  <?php

  }

  ?>

	<a href="<?=$classurl?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" title="<?=$bqr[classname]?>" target="_blank" class="more"><?=$bqr[classname]?> &gt;&gt;</a>

</div>

</div>

<div class="lm_nr main bj_mt20"><div class="lm_nr_nr">

<div class="lm_nr_l fl bg2 yj_10 hidden">

<div class="head_3">

<h4 class="f18 nobold fl"><span></span>热门图文</h4>

<a class="more fr">HOT</a>

</div><div class="hot_tw main bj_mt20">

<div class="bd"><ul class="infoList">

<?php

$ecms_bq_sql2=sys_ReturnEcmsLoopBq($bqr[classid],3,0,1,'','onclick DESC');

$bqno2=0;

while($bqr2=$empire->fetch($ecms_bq_sql2))

{

$bqsr2=sys_ReturnEcmsLoopStext($bqr2);

$bqno2++;

?>

<li>

<a href="<?=$bqr2[titleurl]?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" title="<?=$bqr2[title]?>" target="_blank" class="a_img photo hidden yj_10 chao"><img src="<?=$bqr2[titlepic]?>" alt="<?=$bqr2[title]?>"></a>

<a href="<?=$bqr2[titleurl]?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" title="<?=$bqr2[title]?>" target="_blank" class="bt_a chao bj_mt20 f18"><?=esub($bqr2[title],22,'…')?></a>

<p class="chao3 c9 f13 bj_mt10"><?=esub($bqr2[smalltext],98,'…')?></p>

<div class="li_b bj_mt10">

<time><?=date('m-d',$bqr2[newstime])?></time>

<a href="<?=$bqsr[classurl]?>" rel="external nofollow" title="<?=$bqsr2[classname]?>" target="_blank" class="cb f13"><?=$bqsr2[classname]?></a>

</div>

</li><?php

}

//显示2条

?> 

</ul></div>

<div class="hd">

<ul class="num">

<li class="fl on">1</li>

<li class="fl">2</li>

<li class="fl">3</li>

</ul>

</div>

<div class="hd">

<?php

$ecms_bq_sql2=sys_ReturnEcmsLoopBq($bqr[classid],1,1,0,0,'','onclick DESC');

$bqno2=0;

while($bqr2=$empire->fetch($ecms_bq_sql2))

{

$bqsr2=sys_ReturnEcmsLoopStext($bqr2);

$bqno2++;

?>

<a href="<?=$bqr2[titleurl]?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" target="<?=$bqr2[title]?>"><?=$bqr2[title]?></a><time class="fr"><?=date('m-d',$bqr2[newstime])?></time>

<?php

}

//显示1条

?>

</div>

</div>

</div>

</div><div class="lm_nr_c fl">

<div class="head_3">

<h5 class="f18 nobold fl"><span>

</span>最新文章</h4>

<a class="more fr">Article</a>

</div>

<div class="lm_lb bj_mt20">

<?php

$ecms_bq_sql3=sys_ReturnEcmsLoopBq($bqr[classid],2,0,0,'','onclick DESC');

$bqno3=0;

while($bqr3=$empire->fetch($ecms_bq_sql3))

{

$bqsr3=sys_ReturnEcmsLoopStext($bqr3);

$bqno3++;

?>

<div class="lb_2">

<a href="<?=$bqsr3[classurl]?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" title="<?=$bqsr3[classname]?>" target="_blank" class="lm2_a cb fl chao2"><?=$bqsr3[classname]?></a>

<div class="fl lb_l">

<a href="<?=$bqr3[titleurl]?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" title="<?=$bqr3[title]?>" target="_blank" class="bt_a chao bold"><?=$bqr3[title]?><time><?=date('m-d',$bqr3[newstime])?></time></a>

<p class="chao c9 f13"><?=$bqr3[smalltext]?></p>

</div>

</div>

<?php

}

//显示2条

?>

<?php

$ecms_bq_sql3=sys_ReturnEcmsLoopBq($bqr[classid],6,0,0,'','newstime desc');

$bqno3=0;

while($bqr3=$empire->fetch($ecms_bq_sql3))

{

$bqsr3=sys_ReturnEcmsLoopStext($bqr3);

$bqno3++;

?>

<div class="lb_1">

<a href="<?=$bqsr3[classurl]?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" title="<?=$bqsr3[classname]?>" target="_blank" class="lm_a chao fl"><?=$bqsr3[classname]?></a>

<a href="<?=$bqr3[titleurl]?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" title="<?=$bqr3[title]?>" target="_blank" class="bt_a chao fl"><?=$bqr3[title]?></a>

<time class="fr"><?=date('m-d',$bqr3[newstime])?></time>

</div>

<?php

}

//显示6条

?>

</div>

</div><div class="lm_nr_r fr">

<div class="head_3">

<h6 class="f18 nobold fl"><span></span>热门排行</h4>

<a class="more fr">Rank</a>

</div>

<div class="lm_lb bj_mt20">

<div class="lb_3">

<?php

$ecms_bq_sql4=sys_ReturnEcmsLoopBq($bqr[classid],'2,1',0,0,'','onclick DESC');

$bqno4=0;

while($bqr4=$empire->fetch($ecms_bq_sql4))

{

$bqsr4=sys_ReturnEcmsLoopStext($bqr4);

$bqno4++;

?>

<div class="fl lb_on">

<span class="cf f24">0<?=$bqno?></span>

<time class="cf"><?=date('m-d',$bqr4[newstime])?></time>

</div>

<div class="fl lb_l">

<a href="<?=$bqr4[titleurl]?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" title="<?=$bqr4[title]?>" target="_blank" class="bt_a chao bold"><?=$bqr4[title]?></a>

<div class="lb_l_b">

<a href="<?=$bqsr4[classurl]?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" title="<?=$bqsr4[classname]?>" target="_blank" class="lm2_a cb fl chao2"><?=$bqsr4[classname]?></a>

<p class="chao c9 f13"><?=$bqr4[smalltext]?></p>

</div>

</div>

<?php

}

//显示1条

?> 

</div>

<?php

$bqno=0;

 $ResultG = sys_ReturnEcmsLoopBq($bqr[classid],'3,8',0,0,'','onclick DESC');

 while($bqr4=$empire->fetch($ResultG)){

$bqsr=sys_ReturnEcmsLoopStext($bqr4);

$bqno++;

?>

<div class="lb_1">

<span>0<?=$bqno+1?></span>

<a href="<?=$bqsr4[classurl]?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" title="<?=$bqsr4[classname]?>" target="_blank" class="lm_a chao fl"><?=$bqsr4[classname]?></a>

<a href="<?=$bqr4[titleurl]?>" rel="external nofollow" rel="external nofollow" rel="external nofollow" title="<?=$bqr4[title]?>" target="_blank" class="bt_a chao fl"><?=$bqr4[title]?></a>

<time class="fr"><?=date('m-d',$bqr4[newstime])?></time>

</div>

<?php

   }

   //显示8条

  ?> 

</div>

</div><?php

}

?>

<div class="clear"></div>

</div>

</div>

[/e:loop]

 

温馨提示:本文最后更新于 2022-11-23 19:37 ,某些文章具有时效性,若有错误或已失效,请在下方留言或联系QQ115904045
声明:
1.本站大部分内容均收集于网络!若内容若侵犯到您的权益,请发送邮件至:[email protected],我们将第一时间处理!
2.资源所需价格并非资源售卖价格,是收集、整理、编辑详情以及本站运营的适当补贴,并且本站不提供任何免费技术支持
3.所有资源仅限于参考和学习,版权归原作者所有,更多请阅读网站声明

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
帝国CMS教程

用js在html页面上实时显示系统当前时间日期/年月日星期几/周几显示

2022-11-7 21:17:50

帝国CMS教程

帝国cms下载地址转码加密base64

2022-11-25 12:43:40

0 条回复 A文章作者 M管理员
  暂无讨论,说说你的看法吧
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索

夕阳无别事,等风也等你

联系我们